بر اساس گزارش حقوق و دستمزد، می توانید میزان حقوق تان را بر اساس جایگاه شغلی، تخصص، سابقه و تحصیلات تان ارزیابی کنید. نتایج این پرسش نامه روشن می کند، حقوق دریافتی تان نسبت به میزان حقوق سایر شاغلین در شرایط مشابه، در چه سطحی قرار دارد. تمامی اطلاعات شما در این پرسش نامه، محرمانه تلقی شده و تنها برای ارایه گزارش حقوق و دستمزد به کار خواهد رفت.